Dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán là quá trình đánh giá và xác minh tính chính xác, độ tin cậy và tuân thủ các quy định kế toán và thuế của các báo cáo tài chính và thông tin tài chính khác của một tổ chức, nhằm cung cấp đánh giá độc lập về tính chính xác của các thông tin này đến các bên liên quan. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng cao, đổi mới để mang lại sự tin tưởng, giá trị và tính minh bạch, và cung cấp dịch vụ cho khách hàng vượt trội thông qua các kiểm toán viên có kinh nghiệm nhằm giúp khách hàng quản lý rủi ro hiệu quả và cải tiến hệ thống doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh doanh.

Kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là quá trình đánh giá và xác minh tính chính xác, độ tin cậy và tuân thủ các quy định kế toán và thuế của các báo cáo tài chính và thông tin tài chính khác của một tổ chức bởi Công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán độc lập có chứng nhận dịch vụ kiểm toán. Mục tiêu của kiểm toán độc lập là cung cấp đánh giá độc lập và khách quan về tính chính xác của các thông tin tài chính đến các bên liên quan, như các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý thuế và các bên thứ ba khác.

Vai trò của Kiểm toán độc lập

Vai trò của kiểm toán độc lập là đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan chính phủ. Kiểm toán độc lập được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm toán độc lập và có kinh nghiệm, nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, các giao dịch và sự kiện tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán, các quy định về kế toán và thuế tại Việt Nam.

Nhờ vào vai trò của mình, kiểm toán độc lập có thể giúp người quản lý và các bên liên quan khác đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, xác định các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cải thiện quản lý và hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, kiểm toán độc lập còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin tài chính, giúp người đọc báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp và tăng độ tin cậy của các bên liên quan đến báo cáo tài chính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam mà ở các nước đang phát triển, kiểm toán độc lập chưa được chú trọng, vì mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận vẫn được ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp nên việc thuê kiểm toán nhiều doanh nghiệp còn chưa quan tâm.

Các đối tượng phải bắt buộc thuê kiểm toán độc lập bao gồm:

 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Các công ty cổ phần có vốn đại chúng và niêm yết thị trường chứng khoán;
 • Các tổ chức tín dụng, tổ chức bảo hiểm, tổ chức chứng khoán và các tổ chức tài chính khác;
 • Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất, tài sản Nhà nước quản lý và sử dụng, các đơn vị hạch toán trực thuộc ngân sách Nhà nước;
 • Các tổ chức, cá nhân được chủ đầu tư đầu tư xây dựng công trình, xây lắp hoặc các dự án đầu tư có quy mô lớn;
 • Các đơn vị sử dụng vốn tín dụng của ngân hàng;
 • Các đơn vị kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính và các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực kế toán.

Ngoài ra, trong một số trường hợp khác, pháp luật cũng có thể yêu cầu các đối tượng khác phải thuê kiểm toán độc lập để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong hoạt động tài chính như đấu thầu, thực hiện thủ tục kiểm toán theo thỏa thuận trước, kiểm toán tỷ lệ nội địa hóa…

Các dịch vụ kiểm toán tại VIET & PARTNERS bao gồm:

 1. Kiểm toán báo cáo tài chính;
 2. Kiểm toán nội bộ;
 3. Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.
 4. Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;
 5. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
 6. Kiểm toán hoạt động;
 7. Kiểm toán tuân thủ;

Có nhiều lý do vì sao nên sử dụng dịch vụ kiểm toán, bao gồm:

 1. Đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của báo cáo tài chính: Kiểm toán viên độc lập và có kinh nghiệm sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán để đánh giá tính chính xác và đầy đủ của các thông tin tài chính, giúp đảm bảo rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp là chính xác và đáng tin cậy.
 2. Giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 3. Hỗ trợ trong quá trình ra quyết định: Dịch vụ kiểm toán cung cấp các báo cáo kiểm toán cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp quản lý và các bên liên quan có thể ra quyết định thông minh hơn.
 4. Đáp ứng yêu cầu pháp luật: Một số doanh nghiệp phải thuê dịch vụ kiểm toán viên độc lập để đáp ứng yêu cầu của pháp luật.
 5. Nâng cao uy tín và độ tin cậy của doanh nghiệp: Việc sử dụng dịch vụ kiểm toán giúp nâng cao uy tín và độ tin cậy của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Tóm lại, việc sử dụng dịch vụ kiểm toán có thể giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính, cải thiện hiệu quả hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ, hỗ trợ ra quyết định thông minh và đáp ứng yêu cầu của pháp luật, từ đó giúp nâng cao uy tín và độ tin cậy của doanh nghiệp.

Phương pháp kiểm toán

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi bao gồm bốn bước. Các bước được mô tả dưới đây theo các phần tương ứng của kế hoạch làm việc. Điều đó thể hiện kế hoạch làm việc của chúng tôi được phát triển và sẽ được thực hiện để vừa đáp ứng các đòi hỏi của Điều khoản tham chiếu một cách toàn diện, vừa tuân thủ chặt chẽ phương pháp kiểm toán toàn cầu nhằm đảm bảo các kết quả làm việc của Kiểm toán đạt chất lượng cao nhất thỏa mãn các yêu cầu của các bên tham gia.

STT

Giai đoạn thực hiện kiểm toán

Hoạt động

1

Thiết lập các mục tiêu kiểm toán

Lập kế hoạch kiểm toán                                    

2

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh và Xây dựng chiến lược kiểm toán

Xem xét các quy trình hoạt động và hệ thống Kiểm soát Nội bộ của Công ty                             

3

 

Tiến hành các thủ tục kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính                           

4

Kết thúc kiểm toán và đánh giá quá trình thực hiện

Lập báo cáo và trình bày kết quả thực hiện kiểm toán cho Công ty

  Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính thông thường bao gồm các bước sau:

 1. Xác định phạm vi kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ thống nhất với khách hàng về phạm vi công việc và thông tin cần kiểm toán.
 2. Thu thập thông tin và phân tích: Kiểm toán viên thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, các tài liệu kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Sau đó, kiểm toán viên sẽ phân tích thông tin đó để đánh giá tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này.
 3. Đánh giá các rủi ro và kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên sẽ đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của khách hàng và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.
 4. Thực hiện các thủ tục kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán, bao gồm kiểm tra các bằng chứng kiểm toán, kiểm tra số liệu, đối chiếu và xác nhận các thông tin, phân tích các thông tin tài chính. Nếu có phát sinh các chênh lệch cần điều chỉnh thì kiểm toán viên đề xuất các bút toán điều chỉnh tuân thủ các chuẩn mực kế toán, theo quy định về thuế và các quy định hiện hành…
 5. Phát triển kết luận kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ phát triển kết luận kiểm toán dựa trên các thủ tục kiểm toán và đánh giá các thông tin đã thu thập. Kết luận này sẽ chỉ ra tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo tài chính và thông tin tài chính khác của khách hàng.
 6. Lập báo cáo kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ lập báo cáo kiểm toán để trình bày kết quả kiểm toán, bao gồm các kết luận, các ý kiến kiểm toán và các tư vấn liên quan đến cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua thư quản lý.
 7. Phê duyệt báo cáo kiểm toán: Cuối cùng, báo cáo kiểm toán sẽ được phê duyệt và ký xác nhận bởi kiểm toán viên và chuyển giao báo cáo kiểm toán cho khách hàng.

Mời các bạn tham khảo chi tiết đầy đủ quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của VIET & PARTNERS

Đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi luôn áp dụng và duy trì một Chương trình Kiểm tra Chất lượng nghiêm ngặt nhằm đánh giá liên tục mức độ hoạt động hiệu quả và mức độ đầy đủ của các chính sách và thủ tục quản lý chất lượng, đồng thời nhằm đảm bảo dịch vụ có chất lượng được duy trì mọi lúc mọi nơi.

Cho từng cuộc kiểm toán cụ thể, tất cả các nhân viên kiểm toán đứng đầu là Giám đốc Kiểm toán đều trực tiếp chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng của dịch vụ được cung cấp. Đối với một dự án kiểm toán, chúng tôi đều có một Giám đốc Kiểm toán đảm trách vai trò soát xét chất lượng một cách độc lập, đảm bảo dịch vụ của chúng tôi được tiến hành phù hợp với qui định của các chuẩn mực nghề nghiệp.

Chúng tôi luôn áp dụng các thủ tục, chính sách nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình thực hiện như sau:

 1. Duy trì ổn định đội ngũ nhân viên thực hiện dịch vụ, qua đó đảm bảo tính nhất quán trong trao đổi thông tin với khách hàng, tính kế thừa về kinh nghiệm cũng như tính trọn vẹn trong các cam kết với khách hàng. Đồng thời, điều đó cũng cho phép việc sử dụng các giải pháp thay thế phù hợp dựa theo sự biến động trong hoạt động của từng khách hàng, các đánh giá chuyên môn và các thông tin của nhóm kiểm toán.
 2. Chúng tôi cũng áp dụng nhất quán các mẫu biểu thông tin, báo cáo, các mẫu biểu về trao đổi thông tin và cách thức trao đổi thông tin nhằm đảm bảo tính nhất quán trong việc thực hiện dịch vụ. Theo đó sẽ đảm bảo duy trì chất lượng của cuộc kiểm toán trong suốt quá trình thực hiện.
 3. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán, việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán viên với Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo các vấn đề phát sinh được trao đổi đầy đủ và kịp thời. Chúng tôi tin tưởng rằng quá trình trao đổi trên tinh thần hợp tác sẽ góp phần đảm bảo chất lượng công việc được duy trì trong suốt quá trình kiểm toán.

Với những chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế, VIET & PARTNERS đã nghiên cứu và triển khai hiệu quả dịch vụ kiểm toán, đảm bảo rằng những rủi ro của khách hàng được quản trị đúng cách, tạo nền tảng về quản trị bằng cách định vị công việc trong khuôn khổ quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Giá trị gia tăng dịch vụ kiểm toán tại VIET & PARTNERS

a) Kiểm tra tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

b) Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính trước khi phát hành cho các bên thứ ba;

c) Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;

d) Phát hiện những yếu kém, gian lận nếu có, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý….

Sơ lược về phương pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

 • Kiểm tra và đánh giá các thủ tục mua hàng, thủ tục thanh toán, cam kết và chính sách mua trả chậm.
 • Kiểm tra và đánh giá các chính sách doanh thu và thu tiền của Doanh nghiệp được kiểm toán.
 • Kiểm tra và đánh giá các thủ tục xuất nhập nguyên vật liệu, hàng hóa và thanh toán của Doanh nghiệp được kiểm toán.
 • Kiểm tra giá trị, tính hiện hữu hàng tồn kho, phương pháp quản lý hàng tồn kho.
 • Kiểm tra phương pháp áp dụng để tính giá thành sản phẩm.
 • Kiểm tra và đánh giá các thủ tục đấu thầu, mua sắm thiết bị, chi cho các công trình xây dựng cơ bản.
 • Kiểm tra và đánh giá hệ thống luân chuyển chứng từ và thông tin trong toàn Doanh nghiệp được kiểm toán đặc biệt là các thông tin tài chính.
 • Kiểm tra hệ thống kế toán và hỗ trợ hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính

   + Soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Doanh nghiệp được kiểm toán;

   + Kiểm tra đối chiếu tất cả chứng từ gốc và định khoản;

   + Tư vấn trong việc thu thập chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;

   + Hỗ trợ Doanh nghiệp được kiểm toán hoàn thiện lại hệ thống sổ sách kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán và thuế tại Việt Nam;

   + Tư vấn bất cứ lúc nào trong việc xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phức tạp khi Doanh nghiệp được kiểm toán yêu cầu.

 • Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được kiểm toán và kế hoạch thực hiện hàng năm đã được Ban Giám đốc phê duyệt. Khi thực hiện tư vấn, chúng tôi bắt đầu bằng việc soát xét báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được kiểm toán và các thủ tục kiểm soát quan trọng khác đối với các giao dịch và số dư quan trọng có rủi ro được đánh giá là cao như:

  + Soát xét kiểm soát đối với hàng xuất, nhập kho, các khoản phải thu khách hàng, phải trả cho người bán và ghi nhận doanh thu, ghi nhận giá thành và giá vốn;

  + Soát xét tính đánh giá và hiện hữu của số dư hàng tồn kho và phương pháp quản lý hàng tồn kho;

 + Kiểm tra tính tuân thủ hệ thống kế toán của Doanh nghiệp được kiểm toán với Luật doanh nghiệp, luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp được kiểm toán;

 + Hỗ trợ lập Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc cho các năm soát xét phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và luật thuế Việt Nam;

 • Xác định và phân loại nguồn vốn hình thành: Nguồn vốn bổ sung và nguồn vốn vay.
 • Xác nhận số dư các tài khoản tại các Ngân hàng, các khoản đầu tư, xác nhận công nợ phải thu, phải trả.
 • Tiến hành quan sát các tài sản cố định và kiểm tra việc ghi nhận các tài sản cố định chủ yếu của Doanh nghiệp được kiểm toán và của từng bộ phận tại thời điểm cuối niên độ kế toán.
 • Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến tình hình tài sản, tỷ suất lợi nhuận, khả năng thanh toán thông qua việc đánh giá tình hình công nợ phải thu, phải trả.
 • Thực hiện một số các thủ tục kiểm toán hoặc thay thế khác mà chúng tôi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp.

Mời các bạn tham khảo quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Bảng báo giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

Bảng báo giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Giá kiểm toán chưa bao gồm VAT
Công ty thương mại, dịch vụ Từ :10.000.000
Công ty gia công Từ: 15.000.000
Công ty sản xuất, xây dựng Từ: 18.000.000

Không thực hiện kiểm toán sẽ bị phạt như thế nào?

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính được quy định như thế nào?

Về hình thức xử phạt, theo Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính như sâu:

"Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này."

Như vậy, Công ty bắt buộc kiểm toán nhưng không thực hiện kiểm toán có thể bị phạt từ 40.000.000 - 50.000.000.

Ngoài ra, để được tư vấn về Quy trình dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, vui lòng liên hệ: VIET & PARTNERS là thành viên Công ty Kiểm toán I.T.O

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979