Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính uy tín

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc đưa ra ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chinh của các kiểm toán viên độc lập. Kiểm toán báo cáo tài chính giúp xác nhận, đảm bảo độ tin cậy của các thông tin tài chính trên Báo cáo cáo tài chính mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán, cơ quan thống kê, các đơn vị yêu cầu về đấu thầu, các ngân hàng thương mại cho vay, các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên liên quan hoặc bên thứ ba khác. Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động đánh giá các báo cáo tài chính được kiểm toán dựa trên các bằng chứng kiểm toán thu thập được để đưa ra ý kiến kiểm toán.

1.1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc xác nhận, kiểm tra, đối chiếu, đánh giá xét đoán của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo tài chính của các đơn vị được kiểm toán nhằm phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán và các quy định về luật thuế và các văn bản pháp luật là cơ sở để đưa ý kiến kiểm toán về số liệu báo cáo tài chinh của doanh nghiệp.
Thông thường, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính sẽ do các kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán đã đăng ký với Bộ Tài chính thông qua các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho các bên liên quan và bên thứ ba. Cụ thể:

 • Đối với Cơ quan thuế: Nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp cổ phần đại chúng, doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện như doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp kiểm toán, ngân hàng…
 • Đối với ủy ban chứng khoán: Nộp các báo cáo soát xét và báo cáo kiểm toán riêng của các Doanh nghiệp được kiểm toán con và Báo cáo kiểm toán hợp nhất cho Ủy ban chứng khoán và nhà đầu tư
 • Đối với nhà quản lý: kiểm toán viên đưa ra những tồn tại, sai sót đang gặp phải nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kiểm soát nội và thông tin tài chính chính xác của doanh nghiệp.
 • Đối với ngân hàng: Công việc này sẽ giúp các ngân hàng thương mại xem xét việc cho vay vốn và đánh giá thông tin tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp đi vay vốn dựa trên tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đối với nhà đầu tư: Cung cấp thông tin tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả và hiệu suất đầu tư hoặc tái cấp vốn…
 • Đối với các đối tác: Đánh giá khả năng, năng lực tài chính trước khi hợp tác như đấu thầu, ký kết hợp đồng hợp tác hoặc mua bán….
 • Đối với cơ quan chức năng cơ quan thống kê, sở tài chính…: Theo yêu cầu luật định…

1.2. Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính

Đối tượng của công việc kiểm toán báo cáo tài chính là các báo cáo tài chính. Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính

1.3. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục tiêu tổng quát: Thu thập các bằng chứng kiểm toán để đưa ra các ý kiến về tính trung thực, hợp lý của thông tin trên báo cáo tài chính.
 • Mục tiêu kiểm toán chung: Xem xét, đánh giá tổng thể về các rủi ro về pháp lý, rủi ro kiểm soát, rủi ro tiềm tang nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua hệ thống báo cáo tài chính và sổ sách kế toán, các quy trình hoạt động, quy trinh kinh doanh các quy trinh xét duyệt….

1.4. Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán báo cáo tài chính

Có 4 nguyên tắc cơ bản mà các kiểm toán viên cần tuân thủ khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Đó là:

 • Tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, thận trọng, và bảo mật thông tin.
 • Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và kiểm toán.
 • Kiểm toán viên cần có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.

1.5  Tổng hợp và hình thành ý kiến kiểm toán

Sau khi phân tích, đánh giá, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận ghi trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Các công việc cụ thể cần thực hiện trước khi đánh giá bao gồm:

 • Xem xét các khoản nợ tiềm tàng;
 • Xem xét các rủi ro pháp lý và tài chính
 • Xem xét sự việc xảy ra sau ngày kết thúc niên độ;
 • Xem xét tính hoạt động liên tục;
 • Thu thập thư giải trình của Ban giám đốc.

Sau đó, kiểm toán viên tổng hợp kết quả, lập Báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập (nếu có). Kết quả có thể là: Chấp nhận toàn phần, Không chấp nhận toàn phần hoặc từ chối đưa ra ý kiến…

1.6  Lập báo cáo và trình bày kết quả thực hiện kiểm toán cho Doanh nghiệp được kiểm toán

 • Trao đổi với Ban Giám đốc Doanh nghiệp được kiểm toán về các dự thảo.
 • Tổng hợp kết quả kiểm toán và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.
 • Đề xuất giải pháp, thiết lập các phương án điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
 • Chuẩn bị dự thảo Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Thư quản lý về các vấn đề trọng yếu mà kiểm toán viên phát hiện trong quá trình kiểm toán.
 • Gửi Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Thư quản lý dự thảo cho Ban Giám đốc sau khi hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính
 • Thảo luận kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và các phát hiện khác với Ban Giám đốc.
 • Hoàn chỉnh và phát hành chính thức Báo cáo tài chính kiểm toán và Thư quản lý.
 • Thảo luận và tư vấn cho Ban Giám đốc Doanh nghiệp được kiểm toán những vấn đề được quan tâm.

Ngoài ra, để được tư vấn về kiểm toán báo cáo tài chính uy tín và chất lượng, vui lòng liên hệ:
VIET & PARTNERS là thành viên Công ty Kiểm toán I.T.O

Fanpage: https://www.facebook.com/kiemtoanchuyennghiep
 

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979