Dịch vụ soát xét tuân thủ thuế là gì?

Phạm vi công việc dịch vụ soát xét tuân thủ thuế

Dịch vụ soát xét tuân thủ thuế là gì?

Dịch vụ soát xét tuân thủ thuế là một loại dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia về thuế, hoặc Công ty dịch vụ tư vấn thuế hoặc Công ty dịch vụ kiểm toán, nhằm đánh giá và kiểm tra tính đúng đắn và tuân thủ các quy định thuế của một doanh nghiệp hay tổ chức. Qua đó, giúp đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế của họ là hợp pháp và đầy đủ, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tránh các vấn đề pháp lý có thể xảy ra.

Vai trò dịch vụ soát xét tuân thủ thuế

Dịch vụ soát xét tuân thủ thuế đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức đảm bảo tính đúng đắn và tuân thủ các quy định thuế, tránh rủi ro pháp lý và giảm thiểu mức độ kiểm tra của các cơ quan thuế. Nó còn giúp tăng cường sự chính xác và minh bạch trong khai báo thuế, cải thiện quản lý tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường uy tín của doanh nghiệp.

Phạm vi công việc dịch vụ soát xét tuân thủ thuế

1. Soát xét Tuân thủ về Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN)

Công việc của Dịch vụ Soát xét Tuân thủ về thuế TNDN như sau:

 • Yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin và các tài liệu cần thiết để soát xét tờ khai quyết toán thuế TNDN năm;
 • Thảo luận với Bộ phận thuế của doanh nghiệp để hiểu các chính sách kế toán và cách xử lý thuế trong việc ghi nhận thu nhập và chi phí;
 • Soát xét báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tờ khai quyết toán thuế TNDN do khách hàng lập để chắc chắn rằng thu nhập chịu thuế và chi phí được trừ của doanh nghiệp được ghi nhận phù hợp với các quy định hiện hành;
 • Tìm hiểu các tài liệu, chứng từ có liên quan trên cơ sở chọn mẫu để đánh giá xem phương pháp ghi nhận doanh thu chịu thuế và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN có phù hợp với quy định thuế TNDN hiện hành hay không;
 • Xác định các lĩnh vực không tuân thủ, đề xuất những hành động/ phương pháp tiếp cận cần thiết, định lượng thêm hoặc sửa đổi cách tính liên quan để thực hiện điều chỉnh trong tờ khai thuế TNDN hoặc cách tính thuế TNDN cho những năm tiếp theo; và
 • Xem xét lại tờ khai quyết toán thuế TNDN của doanh nghiệp dựa trên xác nhận của khách hàng về việc được hưởng ưu đãi thuế TNDN, thuế suất thuế TNDN áp dụng và các khoản lỗ về thuế (nếu có).

2. Soát xét Tuân thủ về thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Công việc của Dịch vụ Soát xét Tuân thủ về thuế GTGT của VIET & PARTNERS sẽ như sau:

 • Thảo luận với Bộ phận thuế của Doanh nghiệp để xác minh thông tin và hồ sơ hiện có liên quan đến thuế suất áp dụng cho các sản phẩm/ dịch vụ của Khách hàng, hoàn thuế GTGT và miễn thuế GTGT (nếu có) và thảo luận về tình trạng tuân thủ thuế của Khách hàng;
 • Rà soát trên cơ sở chọn mẫu các tờ khai thuế GTGT hàng tháng/ hàng quý mà Khách hàng đã lập, bao gồm tờ khai thuế GTGT hàng tháng/ quý, bảng kê hóa đơn và nguồn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua/bán, bảo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT;
 • Rà soát trên cơ sở chọn mẫu về tính hợp lệ, hợp lý của các hóa đơn đã kê khai (ví dụ: hóa đơn có đầy đủ thông tin như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mual người bán, chữ ký, con dấu);
 • Hỗ trợ rà soát trên cơ sở chọn mẫu các hóa đơn quá hạn thanh toán, trùng lặp, chi phí không được trừ cần xử lý;
 • Đánh giá rủi ro bằng cách xác định các khu vực/ vấn đề tiềm ẩn trách rủi ro và nghĩa vụ, xem xét thông tin và tài liệu hiện có và tư vấn về việc tuân thủ thuế GTGT của Khách hàng và các vấn đề còn tồn tại khác cần được giải quyết; và
 • Phát hành báo cáo bằng văn bản tổng hợp các phát hiện và đề xuất của VIET & PARTNERS về việc tuân thủ thuế GTGT.

3. Soát xét Tuân thủ về thuế Thu nhập cá nhân ("TNCN”)

Công việc của VIET & PARTNERS cho dịch vụ Soát xét Tuân thủ về thuế TNCN sẽ như sau:

 • Thảo luận với Bộ phận thuế của Khách hàng để hiểu các chính sách thù lao, trợ cấp và phúc lợi;
 • Rà soát phương pháp xác định thu nhập chịu thuế và số thuế TNCN phải nộp hàng tháng đã nêu trong bảng lương
 • Xem xét các mẫu hợp đồng lao động và hồ sơ thuế liên quan đến việc đăng ký và kê khai người phụ thuộc của nhân viên Khách hàng
 • Đánh giá rủi ro bằng cách xác định các lĩnh vực/ vấn đề tiềm ẩn trách nhiệm pháp lý, xem xét các thông tin và tài liệu hiện có, đồng thời tư vấn về việc tuân thủ thuế TNCN của Khách hàng và các vấn đề còn tồn tại khác cần được giải quyết
 • Phát hành báo cáo bằng văn bản tổng hợp các phát hiện và đề xuất của VIET & PARTNERS về việc tuân thủ thuế TNCN; và
 • Soát xét tờ khai quyết toán thuế TNCN dựa trên các thông tin/ số liệu do Khách hàng xác nhận/ cung cấp.

4. Soát xét Tuân thủ về thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)

Công việc của VIET & PARTNERS cho dịch vụ Soát xét Tuân thủ về thuế NTNN như sau:

 • Thảo luận với Bộ phận thuế của Khách hàng để tìm hiểu các chính sách của Khách hàng đối với thuế NTNN và thảo luận về tình trạng tuân thủ thuế của Khách hàng;
 • Xem xét mẫu đăng ký thuế đối với hợp đồng nước ngoài;
 • Xem xét trên cơ sở chọn mẫu của các tờ khai thuế NTNN;
 • Rà soát trên cơ sở chọn mẫu của các tờ khai quyết toán thuế NTNN;
 • Rà soát trên cơ sở chọn mẫu chứng từ thanh toán hợp đồng nước ngoài;
 • Rà soát trên cơ sở chọn mẫu Hợp đồng dịch vụ đã ký với nhà thầu nước ngoài để xác định thuế; và
 • Phát hành báo cáo bằng văn bản tổng hợp các phát hiện và đề xuất của VIET & PARTNERS về việc tuân thủ thuế NTNN.

Ngoài ra, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ về dịch vụ kiểm toán BCTC, vui lòng liên hệ: VIET & PARTNERS

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979