Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc đưa ra ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chinh của các kiểm toán viên độc lập. Kiểm toán báo cáo tài chính giúp xác nhận, đảm bảo độ tin cậy của các thông tin tài chính trên Báo cáo cáo tài chính mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán, cơ quan thống kê, các đơn vị yêu cầu về đấu thầu, các ngân hàng thương mại cho vay, các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên liên quan hoặc bên thứ ba khác. Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động đánh giá các báo cáo tài chính được kiểm toán dựa trên các bằng chứng kiểm toán thu thập được để đưa ra ý kiến kiểm toán.

1.1. Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là việc xác nhận, kiểm tra, đối chiếu, đánh giá xét đoán của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo tài chính của các đơn vị được kiểm toán nhằm phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán và các quy định về luật thuế và các văn bản pháp luật là cơ sở để đưa ý kiến kiểm toán về số liệu báo cáo tài chinh của doanh nghiệp.
Thông thường, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính sẽ do các kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán đã đăng ký với Bộ Tài chính thông qua các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho các bên liên quan và bên thứ ba. Cụ thể:

 • Đối với Cơ quan thuế: Nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp cổ phần đại chúng, doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện như doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp kiểm toán, ngân hàng…
 • Đối với ủy ban chứng khoán: Nộp các báo cáo soát xét và báo cáo kiểm toán riêng của các Doanh nghiệp được kiểm toán con và Báo cáo kiểm toán hợp nhất cho Ủy ban chứng khoán và nhà đầu tư
 • Đối với nhà quản lý: kiểm toán viên đưa ra những tồn tại, sai sót đang gặp phải nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kiểm soát nội và thông tin tài chính chính xác của doanh nghiệp.
 • Đối với ngân hàng: Công việc này sẽ giúp các ngân hàng thương mại xem xét việc cho vay vốn và đánh giá thông tin tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp đi vay vốn dựa trên tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đối với nhà đầu tư: Cung cấp thông tin tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả và hiệu suất đầu tư hoặc tái cấp vốn…
 • Đối với các đối tác: Đánh giá khả năng, năng lực tài chính trước khi hợp tác như đấu thầu, ký kết hợp đồng hợp tác hoặc mua bán….
 • Đối với cơ quan chức năng cơ quan thống kê, sở tài chính…: Theo yêu cầu luật định…

1.2. Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính

Đối tượng của công việc kiểm toán báo cáo tài chính là các báo cáo tài chính. Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

1.3. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục tiêu tổng quát: Thu thập các bằng chứng kiểm toán để đưa ra các ý kiến về tính trung thực, hợp lý của thông tin trên báo cáo tài chính.
 • Mục tiêu kiểm toán chung: Xem xét, đánh giá tổng thể về các rủi ro về pháp lý, rủi ro kiểm soát, rủi ro tiềm tang nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua hệ thống báo cáo tài chính và sổ sách kế toán, các quy trình hoạt động, quy trinh kinh doanh các quy trinh xét duyệt….

1.4. Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán báo cáo tài chính

Có 4 nguyên tắc cơ bản mà các kiểm toán viên cần tuân thủ khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Đó là:

 • Tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, thận trọng, và bảo mật thông tin.
 • Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và kiểm toán.
 • Kiểm toán viên cần có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.

2. Quy trình dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Với Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, chúng tôi đưa ra phương pháp tiếp cận, các hoạt động thực hiện và kết quả dự kiến được tóm tắt như sau:

2.1 Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Triển khai thực hiện ngay kế hoạch kiểm toán như được nêu sau đây sau khi được bổ nhiệm là kiểm toán viên. Cuộc kiểm toán sẽ thực hiện được lên kế hoạch chi tiết thông qua các giai đoạn như sau:

2.1.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

 • Xác định mục tiêu, phạm vi, phương thức tiến hành.
 • Tiếp xúc và thảo luận kế hoạch với Ban Giám đốc và giới thiệu nhóm tư vấn với Ban Giám đốc.
 • Thu thập các thông tin chung về chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được kiểm toán.
 • Soát xét toàn bộ sơ bộ hồ sơ kế toán và báo cáo tài chính và hệ thống sổ sách, chứng từ của Doanh nghiệp được kiểm toán.
 • Lập kế hoạch soát xét hồ sơ kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính tổng thể.
 • Lựa chọn nhân viên kiểm toán và phân công công việc trong nhóm kiểm toán.
 • Lựa chọn dự thảo chi tiết chương trình kiểm toán theo ngành nghề.

2.1.2 Thu thập thông tin và tìm hiểu hoạt động kinh doanh và xây dựng chiến lược kiểm toán

 • Thu thập tất cả hồ sơ, tài liệu cần thiết cho cuộc kiểm toán.
 • Thu thập thông tin thực tế ở văn phòng Doanh nghiệp được kiểm toán và các chi nhánh, nơi có liên quan.
 • Soát xét và xem xét quy trình hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán của Doanh nghiệp được kiểm toán, bao gồm:
  • Mục tiêu chiến lược.
  • Các khía cạnh và đặc tính rủi ro.
  • Cơ cấu hoạt động.
  • Cơ cấu sơ đồ tổ chức và quản lý.
  • Các chính sách và thủ tục vận hành hệ thống.
  • Môi trường kiểm soát nội bộ.

2.2. Thực hiện kiểm toán Soát xét hồ sơ kế toánKiểm toán báo cáo tài chính

 • Kiểm tra và đánh giá các thủ tục mua hàng, thủ tục thanh toán, cam kết và chính sách mua trả chậm.
 • Kiểm tra và đánh giá các chính sách doanh thu và thu tiền của Doanh nghiệp được kiểm toán.
 • Kiểm tra và đánh giá các thủ tục xuất nhập nguyên vật liệu, hàng hóa và thanh toán của Doanh nghiệp được kiểm toán.
 • Kiểm tra giá trị, tính hiện hữu hàng tồn kho, phương pháp quản lý hàng tồn kho.
 • Kiểm tra phương pháp áp dụng để tính giá thành sản phẩm.
 • Kiểm tra và đánh giá các thủ tục đấu thầu, mua sắm thiết bị, chi cho các công trình xây dựng cơ bản.
 • Kiểm tra và đánh giá hệ thống luân chuyển chứng từ và thông tin trong toàn Doanh nghiệp được kiểm toán đặc biệt là các thông tin tài chính.
 • Kiểm tra hệ thống kế toán và hỗ trợ hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính

+ Soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Doanh nghiệp được kiểm toán;

+ Kiểm tra đối chiếu tất cả chứng từ gốc và định khoản;

+ Tư vấn trong việc thu thập chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;

+ Hỗ trợ Doanh nghiệp được kiểm toán hoàn thiện lại hệ thống sổ sách kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán và thuế tại Việt Nam;

+ Tư vấn bất cứ lúc nào trong việc xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phức tạp khi Doanh nghiệp được kiểm toán yêu cầu.

 • Kiểm tra báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được kiểm toán và kế hoạch thực hiện hàng năm đã được Ban Giám đốc phê duyệt. Khi thực hiện tư vấn, chúng tôi bắt đầu bằng việc soát xét và đánh giá báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được kiểm toán và các thủ tục kiểm soát quan trọng khác đối với các giao dịch và số dư quan trọng có rủi ro được đánh giá là cao như:

+ Soát xét kiểm soát đối với hàng xuất, nhập kho, các khoản phải thu khách hàng, phải trả cho người bán và ghi nhận doanh thu, ghi nhận giá thành và giá vốn;

+ Soát xét tính đánh giá và hiện hữu của số dư hàng tồn kho và phương pháp quản lý hàng tồn kho;

+ Kiểm tra tính tuân thủ hệ thống kế toán của Doanh nghiệp được kiểm toán với Luật doanh nghiệp, luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp được kiểm toán;

+ Hỗ trợ lập Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc cho các năm soát xét phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và luật thuế Việt Nam;

 • Xác định và phân loại nguồn vốn hình thành: Nguồn vốn bổ sung và nguồn vốn vay.
 • Xác nhận số dư các tài khoản tại các Ngân hàng, các khoản đầu tư, xác nhận công nợ phải thu, phải trả.
 • Tiến hành quan sát các tài sản cố định và kiểm tra việc ghi nhận các tài sản cố định chủ yếu của Doanh nghiệp được kiểm toán và của từng bộ phận tại thời điểm cuối niên độ kế toán.
 • Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến tình hình tài sản, tỷ suất lợi nhuận, khả năng thanh toán thông qua việc đánh giá tình hình công nợ phải thu, phải trả.
 • Thực hiện một số các thủ tục kiểm toán hoặc thay thế khác mà chúng tôi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp.

3. Lập báo cáo và trình bày kết quả thực hiện soát xét và kiểm toán cho Doanh nghiệp được kiểm toán

 • Trao đổi với Ban Giám đốc Doanh nghiệp được kiểm toán về các dự thảo.
 • Hoàn thiện Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức.
 • Tổng hợp kết quả soát xét và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình soát xét.
 • Đề xuất giải pháp, thiết lập các phương án điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, nộp điều chỉnh cho cơ quan chức năng.
 • Chuẩn bị dự thảo Báo cáo tài chính sau soát xét và Thư quản lý về các vấn đề trọng yếu mà chúng tôi phát hiện trong quá trình soát xét.
 • Gửi Báo cáo tài chính sau soát xét và Thư quản lý dự thảo cho Ban Giám đốc sau khi hoàn thành soát xét chi tiết.
 • Thảo luận kết quả soát xét và các phát hiện khác với Ban Giám đốc.
 • Hoàn chỉnh và phát hành chính thức Báo cáo tài chính sau soát xét và Thư quản lý.
 • Thảo luận và tư vấn cho Ban Giám đốc Doanh nghiệp được kiểm toán những vấn đề được quan tâm.

Ngoài ra, để được tư vấn về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, vui lòng liên hệ:
VIET & PARTNERS là thành viên Công ty Kiểm toán I.T.O

 

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979