Chứng từ điện tử không được chấp nhận trong kê khai, nộp thuế nếu không có chữ ký điện tử của người bán

Chứng từ điện tử không được chấp nhận trong kê khai, nộp thuế nếu không có chữ ký điện tử của người bán

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2796/TCT-DNL hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai và nộp thuế.

Theo đó, Công ty sử dụng, lưu trữ các chứng từ điện tử (hóa đơn điện tử) được xuất bởi các nhà cung cấp ở nước ngoài và được quản lý qua hệ thống mua hàng điện tử của Công ty nhưng không có chữ ký điện tử của người bán thì Công ty không được sử dụng các chứng từ này cho mục đích kê khai và nộp thuế theo quy định.

https://drive.google.com/file/d/1ud9iwdlzPuYGAih8moERJGjkAeTSfpbn/view

google driver
fanpage facebook
Facebook